डंकन संग अंग्रेजी सिक्नुहोस – भाग ७

यो अंग्रेजी शिक्षणको पहिलो भाग यहाँ छ |
यो अंग्रेजी शिक्षणको दोश्रो भाग यहाँ छ |
यो अंग्रेजी शिक्षणको तेश्रो भाग यहाँ छ |
यो अंग्रेजी शिक्षणको चौथो भाग यहाँ छ |
यो अंग्रेजी शिक्षणको पाँचौं भाग यहाँ छ |
यो अंग्रेजी शिक्षणको छैठौं भाग यहाँ छ |

यो अंग्रेजी शिक्षण बिभिन्न भाग मा बाडिएको छ – सबै भागहरु र अन्य अंग्रजी सिक्ने तरिका यो लिंक मा अपडेट गरिने छ |

learn-english

Lesson 60- (Like & Dislike)

 Continue reading