Newari Movie – Lwaka Buka

Sharp Vision presents,
New Movie – Lwaka Buka
Starring – Suresh RajBhandari, Sunita Thakur Shrestha, Inja Newa, Purna Kumar Maharjan, Basu Sashi, Minu Shrestha, Sanam Kumar Shrestha etc
Author – Binaya Rajopadhaya

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Leave a Reply