Nepali Movie – Padmini

Nepali Movie – Padmini
StarringNisha Adhikari, Sarita Giri, Anil Thapa, Sunil Dutta Pandey, Anupa Karki , Sangita Chhetri etc.
Director – Ram Pyasi
Special advisor – Nisha Adhikari

‘Padmini’ is the presentation of Basanta Kumar Shrestha for Shree Ganesh Films.

 Continue reading