Nepali Movie – Hamro Sano Ghar Hola

hamro sano ghar hola nepali movie nameNepali Movie – Hamro Sano Ghar Hola
StarringRajesh Hamal, Makik, Pooja Chand, Arjun Shrestha, Krishna Kamal, Gopal Bhutani, Mohan Mishra etc.
Director – Ashok Shrestha

Full movie ‘Hamro Sano Ghar Hola’ in a single part:


 Continue reading