Nepali Movie – Sakkali Nakkali

Nepali Movie – Sakkali Nakkali
StarringShiva Shrestha, Nutan Pradhan, Shambhu Pradhan, Surbir Pandit, Bhimbar Singh Thapa, Sushil Pokharel, Kishor Malakar, Sunil Thapa etc.
Director – Shambhu Pradhan

Watch the full movie ‘Sakkali Nakkali’ in a single part:


 Continue reading

Nepali Movie – Sworga

Nepali Movie – Sworga
Starring Shiva Shrestha, Arjun Shrestha, Subhadra Adhikari, Nir Shah, Gauri Malla, Pawan Mainali, Bhimbar Singh Thapa, Nutan Pradhan, Surbir Pandit, Taiyab Shah, Jitendra Mahat Abhilashi etc.
DirectorSambhu Pradhan

A presentation of Shrestha Cine Concern and Ishwori Arts.  Cinematography by Manju Kumar Shrestha, background music by Raju Nayak, action by Rajendra Khadgi, presentation by Rajendra Shrestha, lyrics by Kiran Kharel / Nir Shah / Yadav Kharel, choreography by Basanta Shrestha, editing by Sambhu Pradhan, music by Sambhujit Baskota, story/script/dialogue by Nutan Pradhan.

Nutan Pradhan is also the guest artists in the movie. Child artists in the movie are Ishwori Pradhan and Chanki Pradhan.

Full movie in a single part:

 Continue reading

Nepali Movie – Majhi Mama

Nepali film – Majhi Mama
Starring – Sushil Chhetri, Bishnu Rijal, Saujanya Subba, Santosh KC, Uma Baby, Bhimbar Singh Thapa, Sarada Shakya etc.
Story/Direction Raju Dhoj Rana

‘Majhi Mala’ is the first film of Mama Film.

 Continue reading