Nepali Movie – Sakkali Nakkali

Nepali Movie – Sakkali Nakkali
StarringShiva Shrestha, Nutan Pradhan, Shambhu Pradhan, Surbir Pandit, Bhimbar Singh Thapa, Sushil Pokharel, Kishor Malakar, Sunil Thapa etc.
Director – Shambhu Pradhan

Watch the full movie ‘Sakkali Nakkali’ in a single part:


 Continue reading