Nepali Movie – Jungle Love

Nepali Movie – Jungle Love
StarringJeshika Khadka, Biniod Shrestha, Pramod Khadaka, Deepak Adhikari, Prakash Shree, Sima KC etc.
Director – Kishor Chaudhary

About ‘Jungle Love’

Nepali movie ‘Jungle Love’ is a presentation of Shivani Balmi for SP Movie makers. This BS Balami’s movie is the last movie of late Jeshika Khadka (Jyoti Khadka). The writer, editor and the animator of the movie si Samir Miya Pawariya.

Watch full Nepali movie ‘Jungle Love’
 Continue reading