Nepali Movie – Surakshya

Nepali Movie – Surakshya
StarringRajesh Hamal, Dinesh Sharma, Niruta Singh, Sunil Dutta Pandey, Saranga Shrestha, Deepa Shree Niraula, Rabi Shah, Bhuwan Chand, Jitu Nepal, Daman Rupakheti etc.
Director – Amrit Sharma

The movie ‘Surakshya’ is the first presentation of Ram Janaki Pictures by Shyam Pandey. The movie features the music of Madhu Chhetri, choreography by Raju Shah, action by NB Maharjan, cinematography by Shiva – Kishor Dhakal, editing by Shekhar Nautiyabad, script by Amrit Sharma / Rabi Aryal.

 Continue reading