Nepali Movie – Night Queen

Nepali Movie – Night Queen
StarringRajesh Hamal, Rajesh Dhungana, Hassan Khan, Shanti Giri, Kalpana Shahi, Joshna Bhatta, Nirmal Century, Surbir Pandit etc.
Director– RB Khatri ‘Sharad’

Watch Nepali movie ‘Night Queen’ in a single part:

 Continue reading